fbpx

Termes i Condicions

TERMES I CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ DE VIATGES I ESTADES PER A AFILIATS AL CLUB DE LA MOUNTAIN

 1. El Club de La Mountain (d’ara endavant CLM), departament seleccionat dins de l’Agència de viatges “Matadepera Viatges SL – La Mountain”, organitza sortides i estades per les activitats d’esquí, que periòdicament seran donades a conèixer pels mitjans habituals.
 2. Pertànyer a CLM implica obligatòriament donar-se d’alta a través del web de La Mountain en aquest departament i acceptar els Termes i Condicions que es detallen en aquest document. Donar-se d’alta al CLM és gratuït i per tant no implica el pagament de cap quota d’afiliat.
 3. Donar-se d’alta com a membre del CLM implica fer unes aportacions fixes mensuals per tal de pagar avançadament tot o part del cost dels viatges d’esquí, organitzats pel Club.
 4. Les persones que s’acullin a aquesta modalitat d’aportacions fixes mensuals, obtindran la qualificació de “MEMBRE AFILIAT” i tindrà avantatges addicionals a les condicions generals de venda de viatges. La quota mínima de “MEMBRE AFILIAT” es de 100 € mensuals, podent modificar a l’alça aquesta quantitat des de l’inici de la subscripció o en qualsevol moment.
 5. Els pagaments s’iniciaran en el moment d’alta d’afiliat i tindran continuïtat fins que alguna de les parts manifesti la voluntat de cancel·lar-la. A efectes administratius i fiscals, l’any començarà cada 1r de maig i acabarà el 30 d’abril de l’any següent.
 6. En cas de modificar la quota, aquesta es mantindrà durant tot el període comptable i no es podrà disminuir fins a haver acabat l’any comptable el 30 d’abril.
 7. En el moment que els “AFILIATS” facin la primera aportació per a viatges o estades d’esquí, el CLM contractarà una pòlissa personal d’accidents d’esquí a través de la FCEH (Tarjaneu) o una assegurança de cancel·lació, sense cap cost pel soci.
 8. El fet d’obtenir la condició d’“AFILIAT”, comportarà automàticament una rebaixa en el preu en tots els viatges que vulgui reservar. Aquest descompte serà diferent i proporcional al tipus de sortida depenent si aquesta és una “esquiada programada” o “no programada” o de “cap de setmana” o de “curta estada”.
 9. La condició d’“AFILIAT” dona dret a incloure en les mateixes condicions de preu, a qualsevol altre membre de la unitat familiar del soci.
 10. En cas d’anul·lació justificada d’un viatge contractat, el “membre afiliat” no tindrà cap despesa de cancel·lació.
 11. Si la cancel·lació del viatge no és deguda a una causa justificada, llavors se li aplicarien les següents despeses de cancel·lació:
  • 0% en cas d’anul·lació fins 30 dies abans de la sortida.
  • 30% de l’import total del viatge en cas d’anul·lació entre 30 i 15 dies abans de la sortida.
  • 50% de l’import total del viatge en cas d’anul·lació entre 15 i 6 dies abans de la sortida.
  • 100% de l’import total del viatge en cas d’anul·lació entre 6 i el dia de la sortida.
 1. Les quantitats acumulades per les quotes pagades, només  seran retornades en els següents supòsits:
  – Que l’afiliat expressi la seva baixa definitiva de l’afiliació voluntàriament.
  – Que per prescripció mèdica es vegi obligat a retirar-se definitivament de l’activitat.
  Per a exercir el dret de baixa del CLM, caldrà enviar un mail expressant la voluntat de deixar l’activitat a info@lamountain.cat
 2. Si per causes de força major el “membre afiliat” es veiés obligat a deixar temporalment l’activitat, podrà demanar la paralització del pagament de les aportacions mensuals i reprendre-les en el moment que s’extingeixi la causa de la paralització.
 3. Tots els “membres afiliats” tindran accés a les ofertes i/o regals que CLM els hi podrà oferir durant l’any.
 4. La reserva de qualsevol dels viatges organitzats per CLM, suposa l’acceptació total d’aquestes condicions generals, que seran signades pel membre viatger i es consideraran automàticament incorporades al contracte sense que sigui precisa la seva transcripció escrita en el mateix.
 5. La informació continguda en la fitxa tècnica/oferta de viatge que es facilita inicialment i que estan disponibles en la web www.lamountain.cat, tenen un caràcter genèric i han de considerar-se com a provisionals. No són d’esperar variacions significatives en el seu contingut més enllà de l’adaptació dels serveis previstos a la disponibilitat existent per a cada sortida concreta. En la documentació final del viatge, s’adjuntarà la fitxa tècnica amb els detalls de la sortida sobre ruta, itineraris, vols i serveis inclosos en el programa.
 6. El preu del viatge només inclou els serveis detallats com a “inclosos” en la descripció o fitxa tècnica i l’impost sobre el valor afegit quan sigui aplicable; i s’entén vigent durant la temporada que s’indiqui. Els preus estan basats en les tarifes de Transport (inclòs el carburant), els tipus de canvi de moneda, les taxes i els impostos vigents, quan es fan les programacions. Qualsevol variació en el preu dels citats elements podrà donar lloc a la revisió del preu final del viatge. Aquestes modificacions seran notificades al membre inscrit a la sortida, qui en cas que la modificació efectuada superi el 15% del preu del viatge, podrà desistir del mateix sense cap penalització, o acceptar la modificació del contracte. En cap cas es revisaran a l’alça els preus en els vint dies anteriors a la data de sortida del viatge, respecte de les sol·licituds ja realitzades i confirmades. El preu del viatge no inclou visats, certificats de vacunació, extres i, en general, cap servei o no especificat com a «inclòs», llevat que s’indiqui el contrari en les especificacions tècniques del viatge.
 7. El CLM serà responsable de les conseqüències que es derivin de la no execució del contracte, quedant eximida d’aquesta responsabilitat en els següents casos: a) Que els defectes observats en l’execució del contracte siguin imputables al consumidor i usuari. b) Que aquests defectes siguin imputables a un tercer aliè al subministrament de les prestacions previstes en el contracte i tinguin un caràcter imprevisible o insuperable. c) Que els defectes al·ludits es deguin a motius de força major, entenent com a tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles (incloent-hi les circumstàncies climatològiques) que no havien pogut evitar-se, malgrat haver-se actuat amb la diligència necessària. d) Que els defectes es deguin a un esdeveniment que malgrat d’haver-se posat tota la diligència necessària, no podia preveure ni superar. En els supòsits d’exclusió de responsabilitat contemplada en els paràgrafs b), c) i d), l’agència de viatges estarà obligada, a prestar la necessària assistència al soci que es trobi en dificultat. Així i tot, les despeses d’allotjament, transport, manutenció, repatriació o altres ocasionats per aquestes incidències no seran responsabilitat de l’Agència de viatges. Quan el viatge s’efectuï amb vehicles propis o llogats per l’Agència en cas d’accident, qualsevol que sigui el país on es produeixi, el viatger se sotmet expressament a la legislació en matèria d’accidents del país en el qual es trobi matriculat el vehicle.
 8. Atès que són habituals i freqüents en el transport de viatgers, algunes incidències com la denegació d’embarcament per qualsevol motiu aliè a l’organització -falta de documentació en regla, passaports caducats, absència de visats, seguretat interna aeroportuària, condiciones d’immigració, mesures sanitàries o d’altres-, cancel·lacions, canvis o endarreriments en els vols com o sense pèrdues de connexions; pèrdua, demora o danys a l’equipatge; canvis en la ruta per motius de seguretat Aèria, meteorològiques, etc. En aquests casos és el viatger qui ha de gestionar la reclamació dels seus drets com a passatger en el mateix lloc on es produeixin els fets i davant l’empresa gestora, organisme responsable o autoritats competents (aerolínia, gestió d’aeroports, seguretat aeroportuària, departament de duanes o immigració…), per obtenir tota la documentació necessària que justifiqui, confirmi i relati el succés per formalitzar accions immediates o ulteriors. El bitllet aeri és a efectes legals el contracte legal entre ambdues parts: el transportista (l’aerolínia) i passatger. En aquests casos l’Agència de Viatges o el Club no té responsabilitat legal ni jurídica en tractar-se de situacions imprevisibles i efectuades per un tercer. De tota manera com atenció al soci, l’Agència o el Club posarà tots els mitjans humans necessaris per ajudar i assessorar el viatger en aquests incidents, intermediar, traduir, així com activar les diligències d’actuació i obertura d’expedient davant l’assegurança per agilitzar els tràmits en cas de tenir-lo contractat. Insistim que aquesta tasca de l’Agència o del Club no és de cap manera contractual, habitual ni freqüent, tan sols una decisió d’atenció al soci.20.
 9. En els supòsits en què la realització d’un viatge estar subjecte a tenir un mínim de participants, i així s’especifiqui, l’Agència podrà cancel·lar el viatge en el cas que no s’arribi al mínim de participants, notificant-ho amb un mínim de 15 dies d’avançament a la data prevista de sortida. Així mateix, l’Agència també pot cancel·lar un viatge per causes de força major, entenen com a tals aquelles circumstàncies alienes, anormals i imprevisibles, quines conseqüències no s’han pogut o evitar malgrat que hagi actuat amb la diligència deguda En ambdós casos, els socis tindran dret al reemborsament de les quantitats pagades, excepte les despeses de gestió i les assegurances contractades.21.
 10. L’Equipatge del soci no és objecte del contracte. L’Agència no serà responsable de qualsevol endarreriment, pèrdua, dany o deteriorament que el pogués malmetre durant el viatge. La responsabilitat de les Companyies Aèries comunitàries en relació amb el transport de passatgers i equipatge internacional es regeix per totes les disposicions del Conveni de Montreal, que resulta d’aplicació directament i preferentment a les normes internes de responsabilitat contractual en reclamació per danys i perjudicis derivats de la pèrdua i endarreriment en el lliurament de l’equipatge en el transport internacional de viatgers per les Companyies Aèries.
 11. 22.El CLM, oferirà al soci poder compartir habitació per estalviar el suplement individual en cas que hi sigui. Es tractarà, sempre que sigui possible, que comparteixin l’habitació les persones d’edats similars i del mateix sexe. En qualsevol cas s’informarà personalment cada viatger amb qui podria compartir, encara que ni l’agència ni el club es comprometi a assegurar que sigui possible fer-ho. Si en el moment de formalitzar la reserva no hi ha cap persona per a compartir, la reserva d’habitació es farà amb caràcter individual, amb el suplement corresponent de cada programa. Si posteriorment es troba a una persona amb qui compartir, es procedirà a la devolució del suplement per habitació individual abonat sense cap despesa addicional.